Kiểm tra chất lượng

Product testing

Thử nghiệm sản phẩm

Đề cập đến việc kiểm tra sản phẩm bằng máy móc, thiết bị sau khi sản xuất đạt tiêu chuẩn của khách hàng.

Kiểm soát chất lượng

Đề cập đến sản phẩm thành sản phẩm hoàn chỉnh, trước khi giao hàng kiểm tra lần cuối, các sản phẩm đủ tiêu chuẩn có thể được xuất xưởng.

Quality Control
Inspection Declaration

Tuyên bố kiểm tra

THAM KHẢO NGẪU NHIÊN CUỐI CÙNG kiểm tra sản phẩm trước khi vận chuyển đến hải quan, và chỉ khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu mới được xuất xưởng.